BIERZMOWANIE

AKTUALIZACJA! 

SPOTKANIA BIERZMOWANYCHbierzmowani

 

 • 2 rok – według planu poniżej

 • 3 rok – według planu poniżej

 

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE DO BIERZMOWANIA 2016

Nieobecność nie może być usprawiedliwiona, ponieważ bez tych punktów nie jesteśmy w stanie przygotować do przyjęcia sakramentu.

Katechezy przygotowujące do sakramentu bierzmowania odbywają się w niedzielę o godzinie 19.00 w kościele. Wszyscy kandydaci do bierzmowania z I, II i III roku zobowiązani są do uczestnictwa we Mszy w niedzielę o 19.30.

 

I ROK PRZYGOTOWANIA

DEKALOG

 • 04.10.2015 (niedziela) godz. 19.00 – zapisy i wprowadzenie
 • 11.10.2015 (niedziela) godz.19.00 – Prawo moralne i sumienie
 • 18.10.2015 (niedziela) godz. 19.00 – Wolność i odpowiedzialność
 • 25.10.2015 (niedziela) godz. 19.00 – Dekalog I przykazanie
 • 08.03.2016 (wtorek) godz. 19.00 – Dekalog II przykazanie
 • 15.03.2016 (wtorek) godz. 19.00 – Dekalog III przykazanie
 • 05.04.2016 (wtorek) godz. 19.00 – Dekalog IV przykazanie
 • 12.04.2016 (wtorek) godz. 19.00 – Dekalog V przykazanie
 • 19.04.2016 (wtorek) godz. 19.00 – Dekalog VI przykazanie
 • 17.05.2016 (wtorek) godz. 19.00 – Pozostałe przykazania

 

Klasy I na ostatnim spotkaniu zdają: książeczkę (którą otrzymają na pierwszym spotkaniu), modlitwy: Modlitwa do Michała Archanioła, Dekalog, 5 Przykazań Kościelnych, Skład Apostolski, Anioł Pański.

UWAGA! W klasie I można uczestniczyć w Mszach Świętych również na innych niż 19.30 godzinach.

 

II ROK PRZYGOTOWANIA

 • 6 grudnia godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – wprowadzenie
 • 13 grudnia godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – rachunek sumienia
 • 20 grudnia godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – spowiedź
 • 3 stycznia godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – wprowadzenie w modlitwę codzienną
 • 10 stycznia godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – adoracja i modlitwa
 • 31 stycznia godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – kim jest Maryja?
 • 7 lutego godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – różaniec (przynosimy różaniec)
 • 14 lutego godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – po co jest ksiądz?
 • 21 lutego godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – czym jest wspólnota Kościoła
 • 28 lutego godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – zakończenie

 

III ROK PRZYGOTOWANIA

 • 13 grudnia godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – rachunek sumienia. Przynosimy Akt Chrztu, jeśli zostaliśmy ochrzczeni w innej parafii niż nasza na ul. Kościelnej 3. Zapytaj rodziców, gdzie byłeś/byłaś ochrzczona i jeśli była to inna parafia niż na ul. Kościelnej to idź tam do biura parafialnego i poproś o AKT CHRZTU.
 • 20 grudnia godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – spowiedź.
 • 10 stycznia godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – liturgia słowa. Przynosimy na podpisanej kartce, napisany na komputerze życiorys świętego patrona, którego imię wybraliśmy do bierzmowania. Piszemy również dlaczego ten patron jest dla ciebie ważny.
 • 7 lutego godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – liturgia Eucharystii. Przynosimy napisane na komputerze i wydrukowane imię i nazwisko, wiek świadka do bierzmowania. (mogą to być rodzice, rodzice chrzestni, osoba dorosła) Piszemy kim dla mnie jest ta osoba, czego mnie uczy i dlaczego jest dla mnie ważna.
 • 14 lutego godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – dary Ducha Świętego. Przynosimy wydrukowaną i podpisaną deklaracje o nie zażywaniu narkotyków. Deklarację należy skopiować i wydrukować ze strony http://www.archpoznan.pl/content/view/249/103/
 • 21 lutego godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – modlitwa osobista
 • 28 lutego godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – adoracja
 • 6 marca godz. 19.00 KOŚCIÓŁ – dalsze instrukcje 

Uaktualnienia planu: www.nsj.org.pl/bierzmowanie wszelkie pytania: ks. Radosław Rakowski
email
rakowski@archpoznan.pl

 


 •  Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje „znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu, znakiem posiadania przedmiotu – niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego lub dokumentu, ewentualnie zapewnia jego tajność.

Sam Chrystus mówi o sobie, że Ojciec naznaczył Go swoją pieczęcią. Także chrześcijanin jest naznaczony pieczęcią: „Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1, 21-22) 105 . Pieczęć Ducha Świętego jest znakiem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę, a także znakiem obietnicy opieki Bożej podczas wielkiej próby eschatologicznej.

SKUTKI BIERZMOWANIA

Jak wynika z samej celebracji, skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne specjalne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: – zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15);
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem.
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy znak, „ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha poznania i pobożności, ducha świętej bojaźni”, i zachowuj to, co otrzymałeś. Naznaczył cię Bóg Ojciec, umocnił cię Chrystus Pan i „dał zadatek” Ducha.

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ SAKRAMENT BIERZMOWANIA?

Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Skoro chrzest, bierzmowanie i Eucharystia stanowią jedność, „wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie”; chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje nie dopełnione.

Tradycja łacińska Zwyczaj łaciński podaje „wiek rozeznania” jako odpowiedni czas do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W niebezpieczeństwie śmierci należy jednak bierzmować dzieci, nawet jeśli nie osiągnęły jeszcze „wieku rozeznania”.

Jeśli mówi się czasem o bierzmowaniu jako o „sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej”, to nie należy jednak mylić dojrzałego wieku wiary z dojrzałym wiekiem rozwoju naturalnego. Nie można także zapominać, że łaska chrztu jest łaską darmowego i niezasłużonego wybrania. Nie potrzebuje ona „potwierdzenia”, by stać się skuteczną. Przypomina o tym św. Tomasz:

Wiek fizyczny nie stanowi dla duszy przeszkody. Tak więc nawet w dzieciństwie człowiek może osiągnąć doskonałość wieku duchowego, o której mówi Księga Mądrości (4, 8): „Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy”. W ten sposób wiele dzieci dzięki mocy Ducha Świętego, którą otrzymały, walczyło odważnie i aż do przelania krwi dla Chrystusa.

Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego.Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

 • Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

Przeglądając Kodeks Prawa Kanonicznego, napotykamy ciekawe stwierdzenie: „ Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie maja troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili” Kan 890

Jednoznacznie więc wskazani są ci, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie do bierzmowania. Najpierw rodzice, którzy przez fakt przebywania z dzieckiem, wychowywania go na różnych etapach jego rozwoju, mogą i powinni wykazać swoje zatroskanie o właściwe przygotowanie swoich dzieci do świadomego korzystania z sakramentów które wspomagają drogę wiary. Między innymi sakrament bierzmowania, który ma pomóc w dojrzałym przeżywaniu wiary.